Knowledge Partners

The Netherlands

b-industrial.png

Contact person: Bernard Wiek

Telephone number: 31 (0)6-20 98 57 98

E-mail address: info@b-industrial.nl

Webpagina: https://b-industrial.nl

Belgium / France

m-automation.png

Contact person: Jean-Paul Jackers

Telephone number: 0032(0)-4235 9243

E-mail adres: info@mautomation.be

Webpage: www.bowipumps.be

Denmark / Scandinavia

Dirchsen-ApS.png

Contact person: Jonas Dirchsen

Telephone number: 45 7070 2823

E-mail address: info@dirchsen.com

Webpage: www.dirchsen.com

Switzerland

aseptconn_ag_logo.png

Contact person: Cyrille Wieland

Mobile: 41 78 720 95 15

Telephone number: 41 52 725 1010

E-mail address: c.wieland@aseptconn.ch

Webpage: www.aseptconn.ch

Spain

VyP.png

Contact person: Jordi Picallo

Telephone number: 34 937 552 056

E-mail address jpicallo@vypsl.es

Webpage: www.vypsl.cat